Realizátor
EPMA

Partner

OHK

Kontakt

EPMA - Agentura pro evropské projekty & management www.epma.cz

Projekt MAFIDIS+ byl realizován v období 1. červen 2010 až 31. leden 2012. Hlavním řešitelem bylo z.s.p.o. EPMA ve spolupráci s regionální Hospodářskou komorou v Jihlavě. Projekt byl financován z programu OPVK a hlavní cílovou skupinou byli poskytovatelé vzdělávacích služeb, kteří projekt MAFIDIS+ mohou využít pro možnost rozvoje svých vlastních služeb pro malé firmy a živnostníky. Tento koncept dovoluje vyšší synergický efekt jednotlivých složek rozvoje a vzdělávaní v kraji Vysočina. Všechny cíle projektu byly nakonec splněny, včetně záměrů:

 • Poskytnout praktickou pomoc vzdělávacím organizacím v problematice konkrétního využívání IKT a eBusinessu v podnikání a při styku malých podniků s veřejnou správou, a to konkrétně v podmínkách Kraje Vysočina.
 • Vytvořit nástroj, který pomůže posílit povědomí o možnostech IKT v podnikání - zejména u malých firem, mikrofirem a osob samostatně výdělečně činných, a naučit tyto malé a střední podnikatele efektivně využívat IKT ve prospěch rozvoje své firmy.
 • Dát k dispozici školícím institucím v kraji inovovaný vzdělávací program a e-learningový kurz, který bude dále využitelný pro další nabídku vzdělávání.

  Pro ověření předpokladů a výchozích hypotéz ohledně vhodnosti e-learningové formy vzdělávání pro drobné podnikatele na Vysočině byl v červnu roku 2010 zpracován kvalitativní terénní výzkum (DEMA). Výsledky průzkumu poskytly kvalitativní data, která umožnila upřesnit určité potřeby cílové skupiny v oblasti IKT. Výzkum mimo jiné ukázal, že byť je internetu malými firmami přikládán značný význam a přisuzován velký potenciál, realita to ne vždy odráží.

  Výsledky výzkumu jsou dostupné ZDE.

  V říjnu 2010 byl proveden facilitační workshop, jehož cílem bylo seznámit zástupce vzdělávacích organizací kraje Vysočina s projektem MAFIDIS+ a získat zpětnou vazbu a rámcové posouzení ideového záměru.

  Závěrečná zpráva z workshopu je dostupná ZDE.

  Během roku 2011 probíhala inovace obsahu jednotlivých kapitol/modulů vzdělávacího programu. V květnu byl vybrán dodavatel e-learningové platformy (společnost PC Help, .a.s.). Vzdělávací program vytvořený v rámci projektu MAFIDIS+ byl převeden do e-learningové platformy v systému na správu obsahu Moodle, který je dnes patrně nejpoužívanějším nástrojem na tvorbu e-learningových a obecně vzdělávacích webových aplikací. Platforma Moodle je modulární – skládá se z jednotlivých komponent, které jsou spravovány z administračního rozhraní. Umožňuje administrátorům aplikace přidávat, odebírat a spravovat jednotlivé komponenty a to poměrně jednoduchým způsobem, který nevyžaduje velké technické znalosti systému. Použitím základních modulů platformy Moodle může administrátor obsahu editovat jednotlivé lekce, testy, hodnocení, uživatelské účty, nastavení práv a rolí, apod. Projekt MAFIDIS+ rozšiřuje tyto základní funkcionality a přidává další, například pokročilé statistiky, monitoring, atd.

  V rámci projektu neustále probíhaly konzultace se zástupci cílových skupin budoucích uživatelů, včetně pilotních workshopů ve městech Třebíč, Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Pelhřimov a Jihlava, uspořádaných v období od 25. 10. do 29. 11. 2011.

  Projekt MAFIDIS+ vytvořil vzdělávací portál, na kterém je zpřístupněn kurz, jehož studium je vedeno podobně, jako se odvíjí průběh každého podnikání – od jeho zahájení až po rozvoj firmy, kdy podnikatel optimalizuje činnost společnosti a podnikatelské aktivity. Jako u každého vzdělávacího procesu i tento vzdělávací kurz obsahuje testy, které mají za úkol prověřit nabité znalosti. Jejich úspěšné složení je završeno získáním certifikátu.

  Výukové uspořádání vzdělávacího portálu

  Z hlediska potřeb výuky v e-learningové formě je obsah celého projektu vyvážený a jeho uspořádání adekvátní potřebám celoživotního vzdělávání cílové skupiny. Studijní materiály pokrývají ucelenou řadu témat seřazených do tzv. vzdělávacích modulů. Na konci každého modulu je k dispozici test určený k ověření nabytých znalostí.

  1.1. Modul Internetový marketing a elektronický obchod
  První téma tohoto modulu je věnováno marketingu obecně a metodám jak využít výhod Internetu při tvorbě a realizaci marketingové strategie a plánu. Velká část je věnována tzv. přímému marketingu, zejména nabídkovým e-mailům. Dále se v něm popisuje jak optimalizovat firemní web z hlediska jeho snadného nalezení webovými vyhledávači (optimalizace SEO), a co je to copywriting a jak snadno inzerovat na Internetu. Druhé téma se zabývá realizací firemních webových stránek. Stručně je zde popsán princip tvorby webových stránek, co je to kód html. Dozvíte se, jak lze webové stránky vytvořit „svépomocí“ nebo jak zadat vytvoření webových stránek profesionálům. Téma obsahuje část věnovanou umístění „webu“ na Internet a zřízení vlastní Internetové domény. Třetí téma popisuje principy a legislativní rámec elektronického obchodování. Jedna kapitola se věnuje realizaci vlastního e-shopu. Naleznete zde popis způsobů placení při elektronickém obchodování a rovněž část věnující se distribuci zboží. Čtvrté téma pak zahrnuje problematiku elektronických aukcí a tržišť pro výběrová řízení státní správy a samosprávy. V tématu se dozvíte principy fungování elektronických aukcí a orientaci v českém prostředí e-aukcí a tržišť.

  1.2. Modul Efektivní vyhledávání a využívání informací
  První téma toho modulu popisuje principy vyhledávání na Internetu a seznamuje čtenáře s postupy jak vyhledávat na Internetu. Druhé téma se věnuje informačním zdrojům, jako jsou různé internetové oborové portály věnované konkrétnímu obsahu, například stavebnictví lesnictví apod. Naleznete zde přehled nejvýznamnějších českých a světových vyhledávacích služeb včetně informačních zdrojů státní správy jako jsou obchodní rejstřík či insolvenční rejstřík nebo registr ekonomických subjektů. Třetí téma se zabývá problematice vyhledávání potencionálních zákazníků, ale dotýká se i problematiky vyhledávání zaměstnanců či dodavatelů.

  1.3. Modul On-line komunikace s úřady
  Tento modul se obecně věnuje službám e-governmentu a je zaměřen na způsoby elektronické komunikace s úřady. První téma tohoto modulu vysvětluje principy on-line komunikace s úřady, popisuje problematiku systému datových schránek, elektronických podatelen a v neposlední řadě webových stránek úřadů a systému kontaktních míst CzechPoint. Vysvětluje, co by pro takovou on-line komunikaci s úřady mělo mít k dispozici počítačové pracoviště a popisuje základní prostředek pro elektronickou komunikaci – elektronický formulář. Druhé téma je věnováno elektronickému podpisu a asymetrické kryptografii, což jsou nástroje a řešení nezbytné pro bezpečnou komunikaci. Ve třetím tématu se čtenář seznámí s konkrétními způsoby on-line komunikace s úřady. V posledním čtvrtém tématu jsou uvedeny konkrétní příklady, které ukazují typické situace, jako jsou například daňová přiznání či povinná hlášení zdravotním pojišťovnám nebo České správě sociálního zabezpečení.

  1.4. Modul D – průřezový modul
  Průřezový modul má za cíl shrnout nabité poznatky z obsahu předchozích modulů a doplňuje informace v nich neuvedené. V prvním tématu se zabývá problematice zahájení podnikání, v druhém tématu se pak zabývá možnostmi, jak si zjednodušit procesy a šetřit náklady na podnikání. Veškerý obsah e-lerningového nástroje bude možné jednoduše exportovat do tisknutelné podoby. Dále bude vytvořena referenční webová stránka a analýza využití ICT malými podniky na Vysočině.

  Závěrem

  Pokud jde o způsob prezentování probíraných témat, v rámci popisné části, pak zde je možné kvitovat, že nejde o žádné abstraktní a obecné povídání, které by účastníky programu nudilo a brzy odradilo od dalšího studia. Drtivá většina probíraných témat je pojata prakticky, a vychází z toho, co účastníci skutečně budou potřebovat znát a umět a s čím se v praxi skutečně setkají.

  Nehledě na rychlé změny internetového prostředí systém poskytuje možnosti aktualizace odkazů a obsahu, a tím představuje užitečný nástroj pro vzdělávací organizace, poskytuje možnosti pro nástavby a další rozvoj funkcionalit.

  Vytvořený systém může pomoct rovněž identifikaci dalších vzdělávacích potřeb začínajících podnikatelů nebo malých a středních firem v kraji, které nutně musí vyvstat vzhledem k turbulentním proměnám v oblasti on-line komunikace s úřady. Situaci zde ovšem komplikuje nejasná politika státu v oblasti e-governmentu.

  Vzdělávací portál MAFIDIS+ rozhodně splňuje svůj účel: za prvé, dát k dispozici školícím institucím v kraji praktický zaměřený vzdělávací program a e-learningový kurz, který je dále využitelný pro další nabídku vzdělávání. Za druhé, podpořit tímto dovednosti stávajících a začínajících podnikatelů efektivně využívat internet a moderní technologie ve prospěch rozvoje své firmy.

 • >
  EPMA